juridiskā informācija

Company Registration Information:

Oy ESAB reģistrēta filiāle
Jaunbumani, Dreilini, Stopinu nov.
Latvia


Preciza informacija

Musu merkis ir sniegt precizu un savlaicigu informaciju. Tacu mes nenoliedzam klumju iespejamibu; šaja lapa publiceta informacija var tikt mainita bez iepriekšeja bridinajuma.

Atteikšanas

Informacija un grafiskie atteli, kas ir publiceti šaja timekla vietne (turpmak teksta – Informacija) neuzliek ESAB vai kadam citam šis uznemumu grupas biedram nekadas ligumsaistibas vai citas obligatas saistibas; ši informacija nav piedavajums vai cita veida aicinajums iegadaties vai pardot izstradajumus vai pakalpojumus. Jebkadas ligumsaistibas vai citas saistibas, kas velak ieklautas ESAB standarta pardošanas noteikumos un nosacijumos, vai citi lidzigi noteikumi un nosacijumi, kurus rakstiski ir apstiprinajis ESAB, kontrole informaciju, kas tiek ieklauta šaja timekla vietne.

Informacija var but tehniski nepilniga un taja var but drukas kludas. ESAB ir darijis iespejamo, lai publiceta informacija butu preciza. Tacu šis timekla vietnes apmeklešanas laika ši informacija var nebut aktuala, ka tas ir iespejams ar jebkuru drukatu materialu. ESAB neatbild par kludam vai nepilnigu vai neatjauninatu informaciju, un jebkurš lemums, kas tiek pienemts, pamatojoties uz šaja timekla vietne publiceto informaciju, ir tikai attieciga timekla vietnes lietotaja atbildiba. ESAB ir tiesibas jebkura laika un bez bridinajuma labot šaja timekla vietne publiceto informaciju.

Attieciba uz šaja timekla vietne publiceto informaciju, netiek dotas nekadas tiešas vai netiešas garantijas vai parstaviba, un ESAB ipaši nedod nekadas garantijas attieciba uz nosaukumu, aprakstu, apmierinošu kvalitati, tišu piemerotibu vai trešas puses intelektuala ipašuma tiesibas ieverošanu. Ja pastav tada joma, kura ierobežo šos nosacijumus, šads ierobežojums ir piemerojams saskana ar vietejiem tiesibu aktiem. ESAB un jebkurš attieciga uznemuma grupas biedrs, neuznemas tiešu vai netiešu atbildibu par zaudejumiem, kas radušies, izmantojot šo timekla vietni, ari bez ierobežojuma, to skaita par jebkadiem zaudejumiem vai pelnu, uznemejdarbibas partraukšanu, programmu vai citu datu nozaudešanu informacijas apstrades sistemas vai citadi.

ESAB daris iespejamo, lai izpilditu visus pasutijumus, tacu negarante to, ka šaja timekla vietne uzskaititie izstradajumi ir pieejami. ESAB patur tiesibas jebkura laika un bez bridinajuma partraukt jebkuru šaja timekla vietne publicetu izstradajumu tirdzniecibu.

Izstradajumu cenas, kuras ir noraditas ESAB timekla vietne var atškirties no tam, kas ir noraditas reklamas materialos, atkariba no situacijas attieciga regiona tirgu.

Musu merkis ir veidot precizas timekla vietnes, tacu mes neatbildam par to, vai timekla vietne publiceta informacija ir preciza un pareiza; tas attiecas ari uz cenam un precu aprakstiem. Ja mes konstatesim kludas, tas tiks izlabotas musu sistemas, un jusu pasutijuma bus noradita pareiza cena. ESAB patur tiesibas atsaukt jebkuru piedavajumu un labot jebkadas kludas, nepilnibas vai izlaidumus (ari pec tam, kad pasutijums ir iesniegts un pienemts)

Atseviškas šaja timekla vietne publicetas saites ir piesaistitas citam timekla vietnem, kuras nav ESAB parvaldiba, tadel ESAB neuznemas tiešu vai netiešu atbildibu par informaciju, kas ir sniegta šadas piesaistitajas timekla vietnes.

Visi komentari vai materiali, kuri tiek nosutiti ESAB, izmantojot šo timekla vietni, to skaita atbildes uz jautajumiem vai ierosinajumi, netiek uzskatiti par konfidencialu informaciju. ESAB par šo komentaru vai materialu saturu neatbild, un ta pienakums nav pavairot, izmantot vai izplatit šos komentarus vai materialus bez ierobežojuma. ESAB ari drikst brivi izmantot jebkadas idejas, koncepcijas, informaciju vai tehnikas, kuras ir minetas šajos komentaros vai materialos.

Colfax Privacy Policy.

x

x

Loading..